Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

 

1.Taraflar

a)www.topcudental.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten 5745 Sk. No: 2/1H Bornova/ İZMİR adresinde mukim TOPCU DENTAL MEDİKAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ (Bundan böyle "TOPÇU DENTAL" olarak anılacaktır).

b)www.topcudental.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE")

 

2. Sözleşmenin Konus

İşbu Sözleşme'nin konusu Topçu Dental’in sahip olduğu internet sitesi www.topcudental.com(SİTE) ‘dan ÜYE’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.ÜYE, SİTE’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, TOPÇU DENTAL’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.ÜYE, SİTE’ye üye girişi yapmak için oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ÜYE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından TOPÇU DENTAL’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, TOPÇU DENTAL’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3.ÜYE,SİTE’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE’yi bağlayacaktır.

3.4.ÜYE, SİTE’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ÜYE,  diğer üye ve SİTE ziyaretçilerinin hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5.SİTE’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TOPÇU DENTAL ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TOPÇU DENTAL’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.ÜYE, SİTE’yi kullanmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TOPÇU DENTAL’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.ÜYE, SİTE’nin diğer üye ve ziyaterçilerinin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, TOPÇU DENTAL’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, TOPÇU DENTAL’in ÜYE’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.TOPÇU DENTAL’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE, işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, TOPÇU DENTAL’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.SİTE’nin yazılım ve tasarımı TOPÇU DENTAL mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. SİTE’de adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.TOPÇU DENTAL tarafından SİTE’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12.TOPÇU DENTAL kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. TOPÇU DENTAL, ÜYE’ninSİTE üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13.SİTE’ye üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında TOPÇU DENTAL tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, TOPÇU DENTAL’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, TOPÇU DENTAL ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, TOPÇU DENTAL ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, aksini bildirmediği sürece TOPÇU DENTAL ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve TOPÇU DENTAL ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. ÜYE, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini TOPÇU DENTAL’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14.TOPÇU DENTAL, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya TOPÇU DENTAL’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;

b)TOPÇU DENTAL ve SİTE’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15.SİTE’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE’nin SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.TOPÇU DENTAL, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SİTE’de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17.TOPÇU DENTAL, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, TOPÇU DENTAL’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19.TOPÇU DENTAL, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber ÜYE, işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya TOPÇU DENTAL tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. TOPÇU DENTAL,ÜYE’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda TOPÇU DENTAL’in yerleşim yerindeki Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

ÜYE’nin üyelik kaydı yapması, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ÜYE’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Deneyiminizi geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardım için çerez (cookie) kullanıyoruz. Sitemize göz atmaya devam ederek veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Politikası'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

Whatsapp